OMI Srl

Raising the standards

Slogan

...

Vaseline grease


  • Vaseline grease
Vaseline grease
Code Weight
09V.VASE.0125 0.125
09V.VASE.0500 0.500
09V.VASE.1000 1.000